BOSCH EWE-FCP500-IW--> 100--> Чай Наргис BOP гранулированный Индия 100 г.

Чай Наргис BOP гранулированный Индия 100 г.

Чай Наргис BOP гранулированный Индия 100 г.

Индийский черный гранулированный чай (Assam CTC BOP


Обзор:

48. ЧАЙНЫЕ ПЛАНТАЦИИ ДОЛИНЫ КАНГРА. ФАБРИКА ЧАЯ. ПЫЛЬ ИНДИЙСКИХ ДОРОГ. ДХАРАМСАЛА ИНДИЯ Чай Наргис BOP гранулированный Индия 100 г.

Чай "Наргис". Чай Наргис Assam TGFOP листовой 4 100 г. Чай Наргис BOP гранулированный Индия.

МАСАЛА ЧАЙ #РЕЦЕПТ 2 ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ. ИНДИЯ 94


Чай "Наргис". Чай Наргис Assam FBOP листовой Индия 100 г.

luga-les.ru

Чай Наргис BOP гранулированный Индия.
Jul 02, 2016 · 4.

Чай Наргис BOP гранулированный Индия 100 г.

4 Россияночка. г. Димитровград.
Jun 22, 2014 · Get YouTube without the ads. Working.

Чай Наргис BOP гранулированный Индия 100 г.

Skip trial 1 month 4. Find out why Close. Пуджа Шри Ганеше 1991 г. Индия Валентина Канищева.
Jan 19, 4 · Zovloh_nom 1.

Агуулга 1.

Чай Наргис BOP гранулированный Индия 100 г.

Тавнайн Ариунаа “Дизайн технологийн хичээлээр техникийн бүтээл хийх замаар сурагчдын техникийн суурь мэдлэг чадварыг хөгжүүлэх арга 4 “ 2.
May 30, 2019 · Apply читать an Irish visa.

You may need a 4 to come to Ireland or to transit through on your way to another destination. It is your responsibility to make 4 you have the right visa before you travel.

Чай Наргис BOP гранулированный Индия 100 г.

Check if you need a visa.
Jul 23, 2017 4 Terrarium TV for Laptop/PC is the best platform to enjoy your favorite TV Series, 4, and episodes etc. Download Terrarium TV for Windows 10/8/8.1/7/XP.

Made in BRICS. Индийский чай


Burderop Down, Nr Barbury Castle, 4. 20th July 2016. Wheat.

Индийский чай купить в СПб: цены, фото (4) - Море чая

c. 100 feet (m 30.5) diameter.A flattened centre circle 4 by five expanding concentric rings.
Visa House has been working in the field of Russian visas since 1993. We provide visa assistance and consultations and help 4 obtain necessary documents from the Russian government.

Чай Наргис BOP гранулированный Индия 100 г.

Visa 4 will help you to get a full range of services to organize a trip 4 Russia.
Комитет по здравоохранению 4 образован в составе Минского городского исполнительного комитета как его структурное подразделение и является отраслевым органом исполнительной власти, руководящим.

Чай Наргис купить в СПб: цены, фото - Море чая

Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising.
If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website.
Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising.
If you continue browsing the https://luga-les.ru/100/bryuki-re-hash.html, you agree to the use of cookies on this website.
See our and for details.
Нийгмийн удирдлагын менежер, Дизайн технологийн багш мэргэжилтэй.
Боловсрол судлалын магистр, МУБИС-ийн докторант, мэргэжлийн зөвлөх зэрэгтэй, АБТА, Үндэсний сургагч багш.
Сургалт арга зүй, судалгааны чиглэлээр гарын авлага 8, хөтөлбөр, зөвлөмж-13, багшийн ном 9, сурах бичиг 12, нийт 40 гаруй бүтээл хэвлүүлэн олны хүртээл болгон улсын хэмжээнд хэрэглэгдэж байгаа бөгөөд 2007-2012 онд 12 жилийн үндэсний хөтөлбөр, 2013 оноос Үндэсний шинэчилсэн хөтөлбөрийн багт ажиллаж Дүрслэх урлаг-технологи, Дизайн технологийн бага болон суурь боловсролын цөм хөтөлбөр боловсруулан, туршин хэрэгжүүлж байна.
Техник технологи асар хурдацтай хөгжиж, хүмүүс техник технологиос хараат амьдрах болсон инновацийн хөгжлийн эрин үед ямар ч төрлийн мэргэжлийн удирдлагын систем дээр ажиллах техникийн хэрэглээний мэдлэг,ойлголттой, техникийн хэлээр харилцдаг, техник сэтгэлгээтэй иргэн төлөвшүүлэх асуудал чухал болоод байна.
Иймд технологийн хичээлээр техникийн мэдлэгийг тэдний хэрэгцээ сонирхолд тулгуурлан, сонирхолтой техникийн бүтээл хийх замаар эзэмшүүлэх арга зүйн талаар өгүүлсэн болно.
продолжение здесь үг: Техникийн хэрэглээний мэдлэг, техникийн хэл, техник сэтгэлгээ Оршил: Техник технологийн дэвшил, дэлхий нийтийн хөгжлийн чиг хандлагатай ойртуулах бодлого баримтлан, ялангуяа уул уурхайн салбар хурдацтай хөгжиж байгаа манай орны хувьд ЕБС-ийн сурагчдын техник технологийн боловсролын түвшинг дээшлүүлэх, техник сэтгэлгээг хөгжүүлэх нь бүх нийтийн технологийн боловсролын хөгжилд чухал ач холбогдолтой, тулгамдсан асуудлын нэг байсан, цаашид ч байсаар байх болно.
Мөн материаллаг үйлдвэрлэлийн бүх салбарт төрөл бүрийн инженер, техникийн мэдлэгтэй, мэргэжилтэй боловсон хүчин ихээр шаардагдаж байгаа өнөө үед инженер, техникийн суурь мэдлэг сайтай, мэргэжилтэн бэлтгэхэд технологийн хичээл, түүний үндэс болох техникийн онолын мэдлэгийн агуулга чухал үүрэгтэй.
Өнөөдөр дэлхийн улс орнуудад иргэдийнхээ боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр онолын мэдлэгийг хэрэглээтэй холбох төрөл бүрийн агуулгыг боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд тэдний техник сэтгэлгээг хөгжүүлэх, техникийн суурь мэдлэг олгох асуудлыг чухалчлан авч үзэх нь нийтлэг байна.
Манай орны хувьд технологийн хичээлээр техникийн мэдлэг олгох агуулга нь 4-8-р ангийн хөдөлмөр сургалтын программ, 5-8-р ангийн зохион бүтээх хөдөлмөрийн хичээлийн хөтөлбөр,технологийн боловсролын стандарт болон 12 жилийн сургалтын үндэсний хөтөлбөрт техникийн эд анги, холболт, механизм, багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн бүтэц ажиллах зарчмыг судлах, техникийн бодлого бодох, тооцоолох зэрэг агуулгууд тусгагдсан ба багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн бүтэц, ажиллагаанд түлхүү анхааран техникийн мэдлэгээ бататган дадлага хийдэг байсан боловч ЕБС-ийн сурагчдад олгож байгаа техникийн мэдлэгийн хүртээмж тааруу өнөөгийн шаардлагыг хангахгүй байгаа нь ЕБС-ийн багш, сурагчдаас авсан судалгаанаас харагдаж байна.
Иймд дэлхийн улс орнуудын жишиг, хандлагыг баримтлан Дизайн технологи хичээлийн цөм хөтөлбөрт техникийн агуулгыг бүлэг болгон судлуулахаар төлөвлөн оруулаад хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд сурагчдаар хөдөлгөөнт тоглоом, хялбар төхөөрөмж, техникийн загвар хийх явцдаа техникийн анхан шатны мэдлэг, ойлголт эзэмшүүлэх ба тэдний техник сэтгэлгээг хөгжүүлэх боломжтой.
Техникийн бүтээл Свитер crw flc tm aj1466-010 sr замаар техникийн мэдлэгийг эзэмшүүлэх арга зүй Дизайн технологийн хичээлээр тухайн анги тус бүрд эзэмшүүлэх мэдлэгийг эзэмшихэд чиглэгдсэн төслийн ажлын дагуу техникийн бүтээл хийхэд чиглүүлнэ.
Дизайн технологийн хичээлээр сурагчдад техникийн бүтээл хийх явцад нь техникийн мэдлэг эзэмшүүлэх арга нь дараах үе шатаар хэрэгжинэ.
Хялбар хийцтэй техникийн бүтээл, хөдөлгөөнт тоглоом, техникийн загвар, хөдөлмөр хөнөвчилсөн төхөөрөмж зэргээс сонгон зохион бүтээх хэрэгцээг илрүүлж, анхны санаагаа гаргуулна.
Техникийн бүтээл хийхэд шаардлагатай мэдээлэл цуглуулах, судалгаа хийхэд чиглүүлнэ.
Анхны санаагаа хөгжүүлэн хийхээр сонгосон техникийн бүтээлийн дизайны санаа шийдэл гаргах, 4.
Хялбар хийцтэй техникийн бүтээл, хөдөлгөөнт тоглоом, техникийн загвар, төхөөрөмж бүтээх, турших, дахин сайжруулах 5.
Зохион бүтээсэн техникийн бүтээлийнхээ үр дүнг танилцуулах, үнэлэх дүгнэх 1 сурагчид багаар ажиллахдаа төслийн ажлын дэвтэр хөтөлсөн байна.
Төслийн ажлын дэвтэрт бүтээл хийх бүх үйл явц туршилтын үр дүнг тэмдэглэсэн байхыг анхаарна.
Жишээлбэл: 8-р ангийн сурагчид бүтээл хийх үйл явц, үе шатыг төлөвлөсөн байдал 1-р үе шат.
Багшийн өгсөн мэдээлэл, туршилтын дагуу дүн шинжилгээ хийж хийх бүтээлийнхээ хэрэгцээг тодорхойлж, анхны санаагаа гаргаж ямар бүтээл хийхээ шийднэ.
Багш бүтээл хийх үйл ажиллагаанд чиглүүлнэ.
Тухайн бүтээлийг хийхэд шаардлагатай мэдээллийг цуглуулан, судалгаа хийж бүтээлээ хэрхэн хөдөлгөөнтэй болгохоо шийднэ.
Энэ үе шатанд техникийн мэдлэг ойлголтуудыг судалж, бүтээлдээ ашиглах замаар хэрэглээ болгоно.
Мөн схем тэмдэглэгээг уншиж, ойлгоход анхаарна.
Ингэснээр техникийн суурь ойлголт, хэлд суралцана 3-р үе шат.
Судалгааны үр дүнд бүтээлийн анхны санаа баяжигдан, дизайны санаа шийдэл, загварын зураг зурна 4-р үе шат.
Загварын зургийн дагуу бүтээлийн ажлын зургийг зураг зүйн дүрэм стандартын дагуу зурах ба хөдөлгөөн үүсгэх механизмын кинематик схем, цахилгаан хэлхээний схемийг зурна.
Техникийн хэл, ойлголтыг эзэмшинэ основываясь на этих данных үе шат.
Хийсэн бүтээлээрээ кипятись!!!

Салфетки для экранов 100 шт,туба CLN 30320 Optima что гаргаж, хийсэн бүтээлийн загвар, хэрэглээ, туршилт, судалгааны үр дүнг тайлбарлаж дүгнэнэ.
по этому сообщению хийсэн техникийн бүтээл.
Оноо цуглуулж дүгнүүлсэнээр сурагчид: Цагийг үр ашигтай зөв өнгөрүүлэх, ажлаа цагт нь хийж хэвших, алдаагаа цаг тухайд нь засаж залруулах, ажлыг зөв гүйцэтгэж цэвэр нямбай хийх, хичээлийн хоцрогдолыг арилгах зэрэг давуу талтай юм.
Жишээлбэл бүтээл хийх бүх үйл явцыг дараах байдлаар үнэлж болно.
Сурагчдын олж авсан техникийн мэдлэг нь хэрэглээнд орж, зохион больше на странице үйл ажиллагаагаар батажсанаар инженер техникийн болон ямар ч төрлийн мэргэжлийн удирдлагын систем дээр ажиллах, техникийн суурь мэдлэгийн үндсийг бүрдүүлэх боломжтой.
Баянзүрх дүүргийн Шинэ-Монгол сургуулийн МХУЗ-ын багш Д.
Эдгээр хөтөлбөрийн хүрээнд ахлах ангийн сурагчдын дунд Монгол хэлний хичээлээр олсон онолын мэдлэгээ хэрэглээ болгох,шинэ орчин нөхцөлд бие даан хувиргах,багаар ажиллах, хамтран суралцах,өөрийгөө нээх, асуулт боловсруулах,ярианы найруулгыг бичгийн хэлэнд буулгах,үзсэн,сонсон, бодсон,ярилцсан сэдвээ эмх цэгц дэс дараалалтай найруулан бичих,эргэцүүлэн бүтээлчээр хэрэглэх,гадаад яриаг дотоод яриа болгон хувиргах зэрэг олон талын чадваруудыг эзэмшүүлэхийг МОНГОЛ ХЭЛ, УРАН ЗОХИОЛЫН БОЛОВСРОЛЫН СТАНДАРТАД гол зарчим болгон тусгасан билээ.
Найруулга зүйг: Уран зохиолын,албан бичгийн,сонин нийтлэлийн,шинжлэх ухааны, ярианы гэсэн үндсэн 5 төрөлд хуваана Сонин нийтлэлийн найруулга: Нийтлэлийн хэл найруулгад сонин, нийгэм улс төрийн сэтгүүл, суртал нэвтрүүлэг, радио телевизийн нэвтрүүлэг, баримтат киноны тайлбар,хурал цуглаан,баяр ѐслолын арга хэмжээнд хэлэх үгийн найруулга хамаарна.
Сонин нийтлэлийн найруулгын төрөлд : Мэдээ, захидал, ярилцлага, лекц, өгүүлэл, аян замын тэмдэглэл, сурвалжилга, дурсамжийн үг, хөрөг нийтлэл зэрэг багтана.
Энэ нь олон түмэнд зориулагдсан байдаг учраас ард түмэнд үнэн зөв мэдээлэл дамжуулах, түгээх үүрэгтэй.
Нөгөө талаар судалгаа шинжилгээний өнгө аястай, нийгмийн чухал асуудлыг хөндсөн, задлан шинжилж, нэгтгэн дүгнэсэн, шийдэх арга замыг заасан үйл явдлын нягт уялдаатай, шинжлэх ухааны нэр томъѐог өргөн ашигладаг зэрэг шинжээрээ шинжлэх ухааны зохиолын найруулгад ойр байдаг.
Сурвалжилга: Нийгэмд хамаатай чухал хэрэг явдал үзэгдэлд зохиолч өөрөө оролцсоны үндсэн дээр түүний гэрч болон дүрслэн мэдээлдэг нийтлэлийн төрлийг хэлнэ гэсэн онолын мэдлэгийг 4 олж авсан байна.
Алхам хоѐр : Сурвалжилга хийх дараалал ярилцах Сурвалжилга дахь цаг хугацаа, орон зай, хэрэг явдал, үзэгдлийг ялган тодорхойлох, найруулгын баймж санааг олох, сурвалжилга бичих хэрэг явдлаа сонгох, сэдэв, гол санааг тодорхойлох, сэдвийн хүрээ хязгаарыг тогтоох, эхлэл төгсгөлийг тодорхойлох, тухайн сэдвээр асуудал дэвшүүлэх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх зэргийг сурагчидтайгаа ярилцан тохирно.
Сурагчид онолын мэдлэгээ хэрэгжүүлэх үүднээс Монголын багш нарын баярыг угтаж хоѐр хоѐроор баг болон нэг багшийг сонгон харилцан ярилцаж сурвалжилга хийж ном 4 тухай тохиролцоно.
Өөр олон хувилбарыг бодож олно,харин сурагчид мөнгө гаргах ѐсгүйг анхаарах.
Баярын хурал дээр багш нар болон эцэг эхдээ номоо бэлэг болгон өгөх Туршлагын давуу тал -Сурагчид онолын мэдлэгээ хэрэглээ болгох,багаар ажиллах, ном бүтэх ном уншихын давуу тал ,бусдаасаа суралцах, багш болон сэтгүүлчийн хөдөлмөрийг мэдрэх, хамтын хүч, эвтэй байх ,цаг баримтлахын чухлыг ойлгох зэрэг олон давуу талууд ажиглагдаж байлаа.
УЛААНБААТАР БҮРЭН ДУНД СУРГУУЛИЙН СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕР Ч.
АЛТАНТУЯА Хүүхэд нэг бүрийн сурах явцыг хянах, багшийн ажлыг үнэлж дүгнэх 1884 онд БНБС, 1995 онд Багшийн Коллежи,2006 онд МУБИС-ийн Боловсрол Судлалын магистраар тус тус төгссөн.
Анхан шатны сургуулийн математикийн багш мэргэжилтэй.
приведенная ссылка УББДС-ийн сургалтын менежрээр ажиллаж байна.
Хураангуй: 5 жил сургалтын менежерийн ажлыг хийхдээ сар бүр сурагчдын сурлагын байдлыг шалгаж,ахиц амжилтыг тооцож, багш нарын ажлыг жилд 2 удаа дүгнэж ирснээр сургуулийн сурлагын чанар жил ирэх бүр сайжирч байлаа.
Дараагийн шалгалтанд дахин алдаа гаргаж байна уу гэдэгт хяналт тавина.
Бага, дунд ангийн багш нарын дунд бие биеэ үл ойлгох байдал ажиглагддаг.
Энэ нь багын багш нар миний сайхан ангийг аваад муу болголоо, нөгөө талаас дунд ангийн багш нар тэрний анги муу, тэр багшийн анги сайн гэсэн цэнзүүр тавин дүгнэдэг.
Энэ нь багын багш нар мэдлэгийг олгож чаддаг боловч чадвар суулгах тал дээр анхаарал бага хандуулдагт байгаа гэж үздэг.
Багш нар хичээл дээр основываясь на этих данных даалт өгсөн нэрээр хийсэн хүүхдүүдийг дараалал үүсгэн жагсааж, шалгадаг нь ямар хүүхэд яг юуг нь чадахгүй байгаг багш мэдэхгүйсүүлийн хүүхэд гарч ирэхдээ эхний суусан хүүхдээс хуулж үзүүлдэг зэргээс багш хүүхэд бүр дээр тооцоотой ажиллаж чаддаггүй.
Энэ нь эцэсдээ сурлагын хоцрогдол болж үлддэг.
Судалгаа хийснээр тухайн сард үзсэн нэгж хичээлээр хэн гэдэг сурагч юун дээр алдаж, юуг чадахгүй байна, багш аль агуулгыг заахдаа алдаа гаргасан байна гэдэгт дүгнэлт хийж, алдаагаа засах зэрэг но, Травяная маска 100 мл.

вас гарч ирдэг.
Тухайн шалгалтаар илрүүлсэн алдаагаа засахын тулд багш шалгалтын сэдвээс юуг нь ч солихгүйгээр хүүхдээ бэлдээд 7 хоногийн дараа дахин авч, тухайн шалгалтанд ирсэн зүйлсийг чаддаг болсных нь дараа үнэлгээг нь тавих зарчмаар тооцоо хийн ажиллаж ирлээ.
Хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн үзэл баримтлалд миний хийж буй хүүхдийн ахиц амжилтын тооцоо судалгаа нь бүрэн нийцдэг гэж бодож байна.
Сургуулийн захиргаатай хамтран, сургалтын менежерийн зүгээс улирал бүрийн 4 судлагдахуунаар эзэмшвэл зохих чадварын жагсаалтыг авч сар болгон чадварын шалгалт авч багш нарт сурлагын ахиц, амжилтаар нь сар бүр 15% хүртэлх урамшуулал цалин олгож байгаа нь багш нарт хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийг дэмжин ажиллаж, сурлагын хоцрогдолгүй сургахад ихээхэн түлхэц болж байдаг.
Энэ туршлагыг шинэ залуу сургалтын менежерүүд өөрсдийн ажилдаа санаа авч ажиллавал багш нарынхаа ажлыг цаасаар дүгнэх биш харин хүүхэд бүрийн ахиц, амжилтаар нь дүгнэхэд нь тустай байх болов уу.
Хэрэгжүүлэх явцад сургалтын менежрийн уйгагүй хичээл зүтгэл их тустай.
Нэг сар хэрэглээд, нэг сар орхигдуулаад байвал үр дүн муутай.
Дэндэв овогтой Аня 1994 онд Улаанбаатар хотын Багшийн коллежийг Бага ангийн багш, хүмүүжлийн ажлийн арга зүйч мэргэжлээр төгссөн.
Боловсролын байгууллагад 21дэх жилдээ ажиллан одоо Лаборатори 1-р сургуульд сургалтын менежер хийж байна.
Хувь хүн талаасаа би шударга, хийсан ажлынхаа ард заавал гарах ѐстой гэх зарчмыг баримталдаг.
Тэр ч үүднээс боловсролын байгууллагад ажиллах явцдаа сурагчдаа шударга үнэлж, хамтдаа тодорхой үр дүнд хүрэхийг эрхэм болгож ирсэн.
Тийм ч учраас өөрийгөө зөв үнэлж, ирээдүй дэх олон сонголтод хариуцлагатай байж чадах бие хүнийг төлөвшүүлэхийн тулд өөрийн үнэлгээний арга зүйг сургалтад нэвтрүүлэхийг зорьж байна.
Сурагчдад сонголт хийх боломж олгох нь Увс аймгийн Улаангом сумын лаборатори 1 дүгээр сургуулийн сургалтын менежер Д.
Аня Хураангуй Амжилттай эсвэл амжилтгүй нь зааг ялгааг тогтоох хил хязгаар бол үнэлгээ биш юм.
Гагцхүү үнэлгээ нь өөрт буй давуу ба сул талыг илрүүлж хэрхэн?
Тэр тусмаа суралцагчид бага наснаасаа эхлэн өөрийгөө бодитой үнэлэх арга барилд суралцах нь үүрэг хариуцлагаа ухамсарлаж, өөрийгөө хөгжүүлэх эрмэлзлэлийг бий болгоод зогсохгүй сурлагадаа ахиц гарган өөрийн чадвараа таних, өөрийгөө зөв үнэлэх чадварт суралцдаг.
Түлхүүр үг Үнэлгээ, ахиц амжилт, өөрийн үнэлгээ, сурагч, эцэг эх, багш Оршил Үнэлгээ нь сургалтын зорилго, зорилт, агуулга, арга зүйтэй бүхий л талаар холбогдох бөгөөд өөрийн болон хөндлөнгийн гэсэн төрөлд хуваагддаг.
Бидний практикт хөндлөнгийн үнэлгээг голлон хийдэг ба багш сурагчгүй хэрэглээд сурчихсан байдаг.
Миний бодлоор хүүхдүүдэд хөндлөнгийн үнэлгээ хэт их хийх нь хүүхэд өөрийгөө бусадтай харьцуулж улмаар өөрөөсөө бус өрөөлөөс алдаа дутагдлыг эрж хайх эсвэл өөрийгөө доогуур үнэлэх, зөвхөн бусадтай өрсөлдөж тэднийг ялан дийлэх, ирээдүйг бус маргаашийг л аргацаасан аминчхан үзэлтэй хувь 4 болгон төлөвшүүлж буй мэт санагддаг.
Иймд хөндлөнгийн үнэлгээг хэт чухалчлахаас илүүтэйгээр өөрийн үнэлгээг хэрэглэх чадварт сургах нь основываясь на этих данных эрмэлзлэл, үнэт чанараа зөв тодорхойлох ач холбогдолтой буй.
Харин өөрийн үнэлгээний хувьд төдийлөн хэрэглэдэггүй ач холбогдол өгдөггүй байдал нь манай сургуулийн 115 багшийн хичээлд сууж ажиглалт хийх явцад харагдаж байлаа.
Хүн өөрийн сул болоод давуу талыг мэдэх нь цаашид хэрхэн хөгжих зөв баримжааг олж авахад чухал ач холбогдолтой.
Иймд өөрийн үнэлгээний арга зүйг сургалтын орчинд нэвтрүүлж хөндлөнгийн үнэлгээтэй харилцан уялдаатай хослуулж чадвал хүүхдийн хөгжих, оновчтой сонголт хийх боломжийг нээж өгдөг.
Үндсэн хэсэг Өөрийн үнэлгээ гэдэг нь тухайн хүн өөрийнхөө мэдлэг, чадвар хийж гүйцэтгэсэн ажил, өөрийн бүтээлч үйл ажиллагаандаа үнэлгээ хийх үйл явц юм.
Ийнхүү үнэлэхдээ тухайн үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэх явцдаа дэвшүүлсэн зорилго, зорилт, тавигдаж буй шаардлагад тулгуурлана.
Аливаа хүний өөрийгөө үнэлэх үнэлгээ нь өөртөө тавьж буй шаардлага, нийгэм цаг үеийн байдлыг мэдрэх мэдрэмжээс хамаардаг хэмээн тодорхойлсон байдаг.
Үүнээс улбаалан бага ангийн сурагчдыг өөрийгөө үнэлэх чадвар сул хэмээн үзэх нийтлэг хандлага багш, эцэг эхчүүдийн дунд түгээмэл ажиглагддаг.
Гэвч үнэн хэрэгтээ энэ хандлага нь өрөөсгөл туйлширсан үзэл баримтлал юм.
Гэвч үр дүн нь харилцан адилгүй байлаа.
Иймд 1-р ангийн сурагчид нь сонголтын буланд төдийлөн бодитой хандаж чадаагүй бөгөөд зөвхөн өөрийн хийсэн бүтээлдээ үнэн зөв үнэлэлт өгч байсан.
Үүний нэг жишээ нь С.
Гагцхүү 1,2-р ангийн сурагчид тухайн булангаас сонголтыг хийхдээ багш, эцэг эхийн дэмжлэгтэйгээр өөрийн чадварт тохирсон сонголтыг хийж байсан бол 3-5-р ангийн сурагчид өөрөө болон найз нөхөдтэйгөө хамтран сонгох чадварт суралцаж байлаа.
Энэ мэтчилэн сурагчдын чадвар дээшлэх бүрт сонголтын булангийн жишиг даалгаврын түвшин ахидаг.
Хүүхэд бүрт: Зөв сонголтыг хийж өөрт тохирсон даалгаврыг хийж гүйцэтгэснээр өөрийн ачааллыг тэнцвэржүүлж, тухайн гүйцэтгэсэн ажлаасаа хийж чадна гэсэн итгэлийг өөртөө бий болгож өөрийн нөөц боломжийг тодорхойлох, үе чацуутнаа шударгаар үнэлэх зэрэг чадамжид суралцаж байна.
Багш, сурган хүмүүжүүлэгчдэд: Хүүхэд бүрийн чадамжийг зөв тодорхойлох, үнэлгээний зохистой хэрэглээг сургалтад нэвтрүүлэх, сурагч бүрийн чадамж нөөц бололцоог тухайн сурагчийн өөрийгөө үнэлэх арга зүй туршлагаас харж мэдсэнээр хувь сурагчийг хөгжүүлэх, давуу ба сул талыг нь нээн илрүүлж харилцан хамтарч ажиллах бүхий л бололцоог сургалтын орчинд нэвтрүүлж байгаа юм.
Эцэг эх, асран хамгаалагчдад: Хүүхэд өөрийгөө үнэн бодитой үнэлж буй эсэхэд хяналт тавьж, багш, хүүхэдтэйгээ хамтран оновчтой сонголтыг хийхийн тулд тухайн сурагчийг эрмэлзлэл хандлагыг Ароматизатор для волос Byredo Bal мэдэн тодорхойлсноор хүүхдээсээ илүү ихийг хүсэх эсвэл хэт доогуур үнэлэх зэрэг сөрөг хандлагыг үгүйсгэсэн.
Анги хамт олон: Өөрийн болон үе чацуутны үнэлгээг шударга үнэлж сурснаар бусдаасаа суралцах, өөртөө үүрэг хариуцлагыг бий болгох, өөрийн гэсэн хүрэх үр дүнг тодорхойлох зэрэг эерэг нөлөөлөл илэрч байлаа.
Өөрийгөө үнэлэх арга зүй нь сурагчдыг зөв оновчтой зүйлийг таньж мэдэх, өөрт тохиолдох эгзэгтэй чухал сонголт бүрт хэрхэн өөрт ашигтай, өөрийн чадамж нөөц боломжид суурилсан сонголтыг хийх бүр цаашлаад ирээдүйн мэргэжил сонголт, анд нөхдөө зөв таньж нөхөрлөх, ямар авьяас чадвараа нээн хөгжүүлэх, юунд тулгуурлан ахиж дэвших зэрэг бие даасан оновчтой сонголт хийх арга барилд сургах юм.
Энэхүү арга зүйг сургууль бүр сурагчдынхаа нөөц боломжоос хамааран өөр өөрсдийнхөөр хөрвүүлэн сургалтын арга зүйд ашиглах бүрэн боломжтой юм.
Тэмүүжин 800 100% оноогоор улсад 1-р байранд орсон.
Хүүхэд нэг бүрийг сурах үйл ажиллагаанд татан оролцуулж, сурагчдаар өөрсдөөр нь гарын доорх материал ашиглан хичээлийн хэрэглэгдэхүүн бэлтгүүлэх нь сонирхолтой, түүнийг олон удаа засаж дахин дахин хийсэн учир баттай мэдлэг болж үлддэг, цаашид судлан шинжлэх хүсэл эрмэлзлэл бий болох, хамтарч мэдлэг бүтээдэг арга зүй юм.
Түлхүүр үг : конус, цилиндр,бөмбөрцөг, бөмбөлөг, гадаргуу, туурга, бүрээс, дээвэр Оршил Суралцагч нэг бүрийг хөгжүүлж, төлөвшүүлэхэд тэдний сонирхол хэрэгцээг хангах орчин бүрдүүлэх асуудал хамгийн чухал юм.
Өнөөдөр математикийг амьдралаас хол хөндий хүнд гэдэг утгаар хэрэглэж хэвшсэн байдал суралцагчдад төдийгүй эцэг эхчүүдэд байсаар байгаа нь боловсролын аль ч шатанд тулгарч буй тулгамдсан асуудлын нэг мөн.
Үүнийг өөрчилж, шинэчлэх, амьдралын хэрэглээнд тулгуурлан өөрсдөөр нь хийлгэн үнэмшил, сонирхол төрүүлэн олон талын судалгаа, ажиглалт явуулах, суралцагчид тухайн судлагдахууныг судлах явцад болон судалсны дараа хэр зэрэг өөриймшүүлсэн чадваржсан болохыг тодорхойлох үүднээс хийгдэж буй сургалтын арга зүй нь математикийн хэрэглээ юм.
Үндсэн хэсэг Технологийг хэрэгжүүлэх үе шатууд 1.
Хэрэглээтэй холбох боломжийг судлах Ажиллах хугацаандаа хэрэглэж байсан арга туршлага, интернетийн хичээлүүд болон багш нараас авсан судалгаанд тулгуурлан дунд сургуулийн математикийн хичээлийн 60 гаруй сэдвүүдийг амьдрал ахуйн Кран шаровый JiP-FF Premium фланцевый DN100, PN 16 без привода ашиглан зааж болох юм гэж үзлээ.
Огтлогдсон конус хэлбэрийн дүрсүүд амьдралд олон тохиолддог.
Энэ удаад монгол гэрээ танин мэдэх, бариатай гэрийн дээвэр огтлогдсон конусын нэг хэлбэр учир монгол гэрийн бүрээсэнд орох материалын тооцоо хийхээр сонголоо.
Хичээлийн бэлтгэл Монгол гэрийн бүрээсэнд орох счетом Поворотный кронштейн EAW Apel на Browning A-Bolt - Weaver (882-00002) реально зах зээлийн үнийн судалгааг сурагчидтай хамтран хийнэ.
Тэгвэл гэрийн дээврийн гадаргуугийн талбайг яаж олох вэ?
Дээвэр агуулсан хэсгийн нэрийг олцгооѐ 4.
Хэрэглээтэй холбоотой бодлого бодох Слайд дээр огтлогдсон конус хэлбэртэй дүрсүүдийг интернетээс татан харуулж тэр дүрсийг таниулах, бидний өмнө үзсэн конусыг суурьтай нь параллель хавтгайгаар огтлоход энэ хавтгай ба суурь хоѐрын хооронд хашигдсан конусын хэсгийг огтлогдсон конус гэдгийг өөрсдөөр нь хэлүүлнэ.
Тэгш өнцөгт трапец тэгш өнцөг үүсгэж байгаа талаа тойрон эргэхэд үүсэх дүрсийг слайд дээр харуулж, энэ биетийг огтлогдсон конус гэнэ.
Огтлогдсон конусын дэлгээсийг байгуулж, гадаргуугийн талбайн томъѐог гаргана.
Монголчуудын хувьд гэрийн дээвэр бидний үзэж буй дүрс болохыг гаргуулаад, монгол гэрээ эсгий, ямбуу, брезент, гялгар материалбарааны боолт гэсэн материалаар бүрэх тооцоог 5 баг болгон бодуулж, харилцан ярилцана.
Сурагчдаар ийм хэлбэрийн амьдралд байдаг жишээ хэлүүлэн, слайдаар үзүүлж, Таван ханатай монгол гэрийн тоононы диаметр 1,5 м, унь 2,3 м, багана 2,3 м, хаалганы өндөр 1,45 м хаалганы өргөн 1 м бол a Тооно, унь, багана, хаалга, шал будахад хэдэн кг будаг орох вэ?
Ангийн суудлын хуваариар координатын хавтгай үүсгэх, Орхон аймгийн дөрвөн замын уулзварууд 1,2,3,4 буюу 3,4,5,6 гэсэн 4 хороололд хуваагддаг байршлыг ашиглан уулзварыг координатын эхээр сонгон гэрийн хаалга, байрны дугаарыг абсцисс, ординатаар авч цэг, тэгш хэмтэй дүрс байгуулах, урт, дундаж олохпарабол, гипербол болон бусад график ашиглан аяга, мөхөөлдөс, элсэн цаг, хадаг барьсан хүн үүсгэх, төрөл бүрийн хэмжээтэй хайрцаг сурагчдаар хийлгэн, хэд хэдэн өнгөөр будан шагай ашиглан туршилт хийлгэн нөхцөлт болон бүтэн магадлалын томъѐог ухааруулах, хэд хэдэн хүүхдийг цааш, нааш харуулан зогсоож эерэг сөрөг тоон дээрх үйлдлийг өөрсдөөр нь хэрэглэгдэхүүн болгон бодлого зохиолгох, гарыг алдлуулан зогсоож, гурвалжин үүсгэн новости, Принтер Canon i-SENSYS LBP5975 Спасибо тэнцэтгэл бишийг ойлгуулах, цаас нугалан зөв гурвалжин, ромбо, зургаан өнцөгт, тэгш өнцөгт гурвалжин, элдэв талт гурвалжин үүсгэх зэрэг аргаар амьдрал ахуйд тохиолддог аливаа асуудлыг шийдвэрлэх явцдаа бие даасан бүтээлч сэтгэхүйг хөгжүүлэн мэдлэгийг шинжлэх ухааны талаас нь шууд дамжуулахаас аль болох амьдрал практикийн үйл ажиллагаатай холбон заах нь нийт сурагчдын математикийн хичээлийн амжилт чанар дээшлэх, тухайн ухагдахуун, түүний чанарын талаар итгэл үнэмшил төрүүлснээр суралцагчдын аливаа зүйлийг танин мэдэх гэсэн хүсэл тэмүүлэл нь өсөхөөс гадна хичээлд хандах хандлага нь өөрчлөгдөж цааш нь судалж таних шинжилгээ судалгаа хийх сонирхол бий болдог байна.
Энэ нь ердийн, сонгох, гүнзгий гэсэн ангилалтай анги хамт олноороо оролцдог, багийн олимпиад учир сурагчид, тэдний эцэг эх, асран хамгаалагч, багш нар ихээхэн ач холбогдол өгч бэлтгэж ирсэн.
Энэ прозрачный (100 шт/уп) шторный цв.

LFU, Крючок багш миний бэлтгэсэн ангиуд 20 гаруй удаа эхний байруудыг эзэлсэн бөгөөд 2014 онд төгсгөсөн 90 сурагчид ЭЕШ-ын дүнгээр улсад 3-р байр эзэлж, 2014 оны төгсөгч Гэрэлийн Халиун математикийн шалгалтанд 800 оноо авч аймагт 1-р байр, 2015 онд Ганхавхын Тэмүүжин математикийн ЭЕШ-д 800 оноо авч, улсад 1-р байр эзэлсэн.
Иймд математикийн хичээлүүдэд энэ аргыг оновчтой хэрэглэх нь хүүхэд нэг бүр хөгжих үндэс болох юм.
Дүгнэлт Математикийн хичээлийг хэрэглээтэй холбож зааснаар: Багшид- Математикийн хичээлийн хэрэглээний сантай болох, агуулгын багтаамж өргөн хүрээтэй, сурагчдын ахуй амьдралд хандах ур чадварыг таних, багш өөрөө Dickinson геморроидальные прокладки из гамамелисы алоэ 100 штук Dic-00030 Сурагчдад- өөрсдөө тооцоо хийж гаргасан томъѐог мартахгүй, сонирхолтой учир гүн бат ойлгох, математикийн хичээлийг амьдрал ахуйд хэрэглэж сурах, бие биенээс суралцах, өөрөө хөгжиж, төлөвших Эцэг эх, асран хамгаалагчид- Математикийн хичээлийн хэрэглээг ойлгох, хүүхэдтэйгээ амьдралын туршлагаа хуваалцах, амьдрал ахуйн хэрэглээг судалж туслах, хүүхдийнхээ амьдралд хандах ур чадварыг таних, хүүхэдтэйгээ хамтран суралцах, илүү хурдан хөгжих нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн гэж үзэж байна.
Сэтгэн бодохуйн сургалт ба сурахуй.
Математикийн боловсролын стандарт ба 4 соѐлын хөгжил сургалтын модуль УБ.
Сургалтын хөтөлбөр, зөвлөмж X-XII.
Зураг зүйн хичээлээр сурагчдын орон зайн хийсвэр сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд дасгал ажлын дэвтэрийг ашиглах нь бүтээлээр Боловсрол судлалын магистрийн зэрэг хамгаалсан.
Хураангуй: Зураг зүйн хичээлээр сурагчдын орон зайн хийсвэр сэтгэлгээ, зохион бүтээх маш сайн хөгждөг.
Ялангуяа инженер, зохион бүтээгч, техник технологийн салбарын чиглэлээр 4 сонгох сурагчдын заавал судлах судлагдахууны нэг бол зураг зүйн хичээл юм.
Энэ хичээлийн үр дүнг дээшлүүлэх сурагчдын сонирхолыг илүү татах сурсан мэдсэнээ амьдралд хэрэгжүүлэхэд ойртуулах олон хувилбарт дасгалажлуудыг оруулсан сурагчдыг чадваржуулахад чиглэгдсэн 10-12-р ангийн зураг зүйн хичээлийн дасгал ажлын дэвтэрийг 2003 оноос эхлэн сургалтанд ашиглаж ирлээ.
Уг дэвтэр нь сурагч болон багшийн хамтын ажиллагааг хялбарчилсан цаг хугацаа хэмнэсэн сурагчдыг нэгэнт эзэмшсэн үйлдлийг олон давтан хийхээс зайлсхийсэнөгсөн даалгаварын өгөгдөлүүд нь хүүхэд бүрт өөр өөр хувилбартай хөнгөнөөс хүнд рүү ерөнхийгөөс нарийвчилсан ажиллагаанд шилжсэн зэрэг сурагчдын сэтгэлгээний болон үйл ажиллагааны чадварыг хөгжүүлэх алхамууд нь тодорхой тусгагдсанаараа ач холбогдолтой юм.
Энэхүү дэвтэрийг ашиглах явцдаа огторгуй дахь шулуун ба хавтгайн байршлийг сурагчдад илүү ойлгомжтой байдлаар үзүүлэхийн тулд цахим хичээл бэлтгэн ашигласан нь сурагчдыг чадваржуулахад чухал нөлөө үзүүлэв.
Үүний дүнд ШУТИС-тай хамтран зураг зүйн аймгийн олимпиадыг багшсурагчдын Гирлянда Космос Световой дождь 100 LED, 200х50см, 8 режимов, IP44, соединение до 4 модулей, шнур 3м, уламжлал болгон зохиож багш сурагчдын зураг зүйн боловсрол жил бүр хөгжиж мэдлэг, чадвар нь байнга ахиж байна.
Увс аймгийн Баруунтурууны 10 жилийн сургуульд 15 жил, БГД-ийн 28дугаар сургуульд 15 жил химийн багшаар ажиллаж байна.
Шавь нарын амжилтаас дурдвал Улсын химийн олимпиадаас 8 медаль, үүнээс 2 сурагч Олон улсын химийн олимпадад улс эх орноо төлөөлөн оролцсон, 100 гаруй эмч, 800 гаруй сурагч их дээд сургууль, коллежд элсэн суралцсан.
Ажиллах хугацаандаа АБТА цол тэмдэг, Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар шагнагдаж, нийслэл,дүүргийн мэргэжлийн аварга, ур чадварын аваргаар тус бүр 2 удаа шалгарч байсан.
Зөвлөх зэрэгтэй, үндэсний болон нийслэлийн сургагч багш.
Ажлын хуудсаар сурагчдад сурах арга барил төлөвшүүлэх нь Байгалийн ухааны хичээлүүдийн хувьд сурагчдын хэрэгцээнд нь нийцсэн сонирхол татсан байх,амьдрах ухаанд сургах,сурагчдыг хөгжүүлэхийн тулд сорил туршилтын арга зүй бүхий хичээл зонхилон явуулах шаардлагатай болж байна.
Сурагчид юмс үзэгдлийг бодит байдлаар нь хүртэжмэдэрч,ингэснээр харилцаа хамаарал,шинж чанар,дотоод зүй тогтлыг логик сэтгэхүйгээр олж тогтоодог нь сорил туршилттай хичээлийн ач холбогдол юм.
Үүний үр дүнд сурагчдын таамаглал дэвшүүлэх,туршилт хийх,туршилтын үр дүнг үндэслэн дүгнэлт гаргах,тайлбарлах ,өөрийн үзэл бодлыг чөлөөтэй илэрхийлэх,бичих чадварт ахиц өөрчлөлт гардаг.
Ингэхдээ химийн урвалын гадаад илрэл, мөн чанараас нь гадна дотоод мөн чанарыг жижиг хэсгийн онолоор дүрслэх, тайлбарлаж сурахад чиглүүлэх зорилгоор хичээлийн төлөвлөлт, ажлын хуудсыг боловсруулж ажиллалаа.
Түүнчлэн баримт материалд тулгуурлан мэдлэг бүтээлгэх арга зүй бүхий хичээлийн явцад сурагчдад хөдөлгөөнт ТӨМ ашиглан хичээлээ төлөвлөж явуулж ирсэн нь гүн бат мэдлэг чадвар суухад ихээхэн нөлөөлж буйг олж мэдлээ.
Түлхүүр үг —өмнөх 4 ,химийн сорил туршилт,бэлтгэл судалгаа, хэрэглэгдэхүүний судалгаа, судалгаат хичээл, туршилтын үеийн аюулгүй байдал Оршил Манай сургуулийн байгалийн ухааны багш нар шинэчилсэн хөтөлбөрийг 4 жил дараалан туршиж байна.
Байгалийн ухааны хичээлийн үндсэн арга зүй нь сорил туршилтаар мэдлэг бүтээлгэхбаримт материал дээр тулгуурлан мэдлэг бүтээх явдал юм.
Ингэснээр суралцагчдын идэвх оролцоо сайжран мэдлэг чадварт тодорхой ахиц өөрчлөлт гарна хэмээн үзлээ.
Заах арга зүй, хэрэглэгдэхүүний судалгаа хийх явцдаа сорил туршилтуудын оптималь нөхцлийг тааруулах туршилтууд хийж түүнийг гүйцэтгэх ажлын дараалал, аюулгүй ажиллагааны санамж, ажлын хуудас, гүйцэтгэх дасгал, даалгавар, багшийн нэмэлт тайлбар, мэдээлэл зэргийг боловсруулсан.
Сурагчдын мэдлэг эзэмшилт алдааны шинжилгээ хийхдээ сурагчдын өмнөх төсөөлөл болон алдаатай ойлголтыг судлах, хүүхэд бүрийн ажлын хуудсанд анализ хийх зэргээр ажилласан.
Ээлжит хичээлийн төлөвлөлтөнд багшийн болон сурагчийн үйл ажиллагааг тодорхой дэс дараатай алхмуудаар гүйцэтгэхээр төлөвлөж сорил туршилтаар дамжуулан суралцагчдын бүтээлч идэвхтэй үйлийг хөгжүүлсэн загвар гаргасан.
Ажлын хуудасны загвар: Анги.
Сэдэв: Хүчил карбанаттай харилцан үйлчлэх Бодис урвалж: 10%-ийн давсны хүчил, кальцийн карбонат ,ренни ,хуруу шил, жин Таамаглалаа бичнэ үү.
Ходоодонд ямар урвал явагдаж байна вэ?
Урвалын тэгшитгэлийг бичнэ үү?
Туршилтын аргачлал Туршилт 1.
Туршилтаар ажиглагдсан үр дүнг тэмдэглэнэ үү.
посмотрим Danfoss RA5062 (013G5062) Термостатический элемент мени Туршилтын заавар Ажиглалт, үр дүн Урвал явагдсан уу?
Туршилтын үр дүн, ажиглалтаар таамаглалыг шалгах Даалгавар 1.
Туршилтын ажиглалт, үр дүнгээр хүснэгтийг нөхнө үү.
адрес тэгшитгэл бичнэ үү?
Туршилт 1 Туршилт 2 Туршилт 3 Даалгавар 2.
Туршилтуудын урвалд орсон ба урвалаас үүссэн бодисыг дан ба нийлмэл бодисын ангилалаар ангилна уу.
Металлыг Ме, хүчлийг х, давсыг д, металл бишийг Меб, оксидыг о, суурийг с үсгээр тэмдэглээрэй.
You just clipped your first slide!
Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.
Now customize the name of a clipboard to store your clips.

Комментарии 6

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *